Polityka prywatności

1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSBOWYCH
Państwa danymi zarządzają wspólnie:
• UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000934092, NIP: 6653044135);
•Tomasz Włodarczyk PRZEDSTAWICIEL UBEZPIECZENIOWO-FINANASOWY (NIP: 6652803283; oraz
•Katarzyna Włodarczyk (NIP: 6652957483),

dalej łącznie: Ubezpieczenia Włodarczyk lub Administrator.

Podmioty te wspólnie ustalają, po co i jak przetwarzają Państwa dane osobowe jako współadministratorzy.

Robią to na podstawie art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Każdy ze współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw właściciela danych osobowych, natomiast pierwszy współadministrator odpowiada za zrealizowanie żądań właściciela danych osobowych. Pierwszy współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych wszystkich współadministratorów. Wszyscy współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze pierwszego współadministratora pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celach wskazanych poniżej.

Siedziba Ubezpieczenia Włodarczyk znajduje się w Grodźcu, pod adresem: ul. Wiejska 64, 62-580 Grodziec.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: tomasz@ubezpieczeniawlodarczyk.pl bądź też za pomocą poczty tradycyjnej, kierowanej na adres siedziby Administratora.

2.  ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZADAŃ UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK

W przypadku zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia z konkretnym zakładem ubezpieczeniowym, administratorem Państwa danych osobowych jest każdorazowo zakład ubezpieczeniowy, z którym została zawarta lub ma być zawarta umowa ubezpieczenia. Ubezpieczenia Włodarczyk w takim przypadku zbiera Państwa dane osobowe jako procesor w imieniu danego zakładu ubezpieczeń w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO) w związku z art. 41 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wówczas Ubezpieczenia Włodarczyk nie występuje jako administrator danych osobowych.
Dodatkowo działając jako multiagent Ubezpieczenia Włodarczyk działa również we własnym interesie i wówczas występuje jako administrator Państwa danych osobowych.
Źródłem, z którego Ubezpieczenia Włodarczyk czerpie Państwa dane osobowe jest formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym http://www.ubezpieczeniawlodarczyk.pl/kontakt/, a także informacje podane przez Państwa dobrowolnie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem oraz każdorazowa korespondencja tradycyjna i elektroniczna z potencjalnym lub zarejestrowanym już klientem, w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich.

3. CELE I PODSTAWA GROMADZENIA DANYCH

Ubezpieczenia Włodarczyk jako administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w następujących celach:

a) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, prowadzenia kontaktów w związku z wykonywaniem umowy, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu marketingu bezpośredniego własnych usług oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności informacji o nowościach w usługach, produktach, akcjach promocyjnych, wysyłania dedykowanych ofert handlowych, newsletterów, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Ubezpieczenia Włodarczyk lub jest dokonywane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);

c) w celu rekrutacji na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) kontaktu z klientem drogą telefoniczną (sms, rozmowa telefoniczna) lub elektroniczną (e-mailową, Messenger, WhatsApp) w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie odnowienia polisy, zbliżającej się racie płatności polisy, zaproszeniu do biura, zaproponowania przeliczenia i przygotowania ofert (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa);

e) kontaktu z klientem drogą telefoniczną (sms, rozmowa telefoniczna) lub mailową w celu wyjaśniania kwestii związanych ze świadczeniem usług, zakresem usług ubezpieczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka około obsługowa);

f) w celu kontaktu na życzenie w związku z pytaniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej, przesłanego na adres email Administratora, pocztą tradycyjną lub zadanego telefonicznie. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji związanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz lit. f) RODO)

g) w konkretnie oznaczonym celu, gdy klient jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

h) gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym w tym organom ścigania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
j) prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
k) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw);
l) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Administratora i wszystkich jego placówkach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. JAKIE DANE ZBIERA I PRZETWARZA ADMINISTRATOR
Ubezpieczenia Włodarczyk zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. Zależnie od celu oraz podstawy prawnej Ubezpieczenia Włodarczyk zbiera i przetwarza następujące dane:

a) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres;
b) dane identyfikujące: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu, numer nadwozia pojazdu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Ubezpieczenia Włodarczyk oraz do poznania pełnej, indywidualnie dopasowanej oferty. Odmowa podania tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Ubezpieczenia Włodarczyk, np. wyliczenia składki ubezpieczeniowej lub zaproponowania optymalnie dopasowanej polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku rekrutacji podanie danych jest dobrowolne, może być wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy i każdorazowo jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę lub innej o podobnym charakterze.

5. CZY PRZETWARZANE SĄ MOJE „WRAŻLIWE” DANE OSOBOWE?

Włodarczyk Ubezpieczenia może w pewnych okolicznościach prosić o podanie danych wrażliwych obejmujących w szczególności: stan zdrowia, symptomy chorobowe, przyjmowane leki, informacja o przysługujących świadczeniach rehabilitacyjnych, czynniki ryzyka występujących w miejscu zatrudnienia, przebyte choroby. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przygotowania dla klienta propozycji indywidualnie dopasowanej oferty (polisy ubezpieczeniowej).

W razie niezawarcia umowy ubezpieczenia dane te są natychmiastowo usuwane z bazy danych Administratora i w żaden inny sposób nie dochodzi do ich dalszego przechowywania lub przetwarzania.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane te są przechowywane tylko w takim zakresie w jakim są bezpośrednio wskazane w polisie ubezpieczeniowej i na takich samych zasadach jak polisa.

6.JAK DŁUGO UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK PRZECHOWUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim są przetwarzane, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Dokumentacja dotycząca zawartych polis ubezpieczeniowych jest przechowywana przez okres równy co najmniej okresowi ubezpieczenia. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Państwo zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną.
Przechowywanie danych osobowych na potrzeby zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego trwa 24 miesiące/730 dni od dnia zapisu, po czym są wymazywane.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

7.KOMU UBEZPIECZENIA WŁODARCZYK PRZEKAZUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza terytorium Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przetwarzane przez uprawnionych w tym zakresie pracowników, współpracowników lub pełnomocników Ubezpieczenia Włodarczyk.

Ponadto mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ubezpieczenia Włodarczyk, m.in. dostawcom usług IT, usług dedykowanych agentom ubezpieczeniowym, dedykowanym portalom sprzedażowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego i tylko wtedy, gdy zachodzi uzasadniona potrzeba ich przekazania, np. w celu wypłaty odszkodowania, obliczenia składki, przygotowania polisy.

Dokładamy wówczas najwyższej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym.
Ubezpieczenia Włodarczyk zastrzega sobi

e również prawo do przekazywania Państwa danych osobowych organom wymiaru sprawiedliwości, m.in. sądom, Policji, Prokuraturze.

8.PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzanym Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Ubezpieczenia Włodarczyk przetwarza Państwa dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Ubezpieczenia Włodarczyk, celach przetwarzania danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Państwu prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Ubezpieczenia Włodarczyk Państwa danych, jeżeli nie zostały zebrane od Państwa.

Ubezpieczenia Włodarczyk może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Państwa tożsamości, dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Ubezpieczenia Włodarczyk będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Ubezpieczenia Włodarczyk może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO.

Macie Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) został wniesiony skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziecie Państwo mogli jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe; (art. 20 RODO)
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Na skutek Ubezpieczenia Włodarczyk zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Ubezpieczenia Włodarczyk zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu zrealizowania swoich praw klient powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: tomasz@ubezpieczeniawlodarczyk.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

9.APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie internetowej Ubezpieczenia Włodarczyk mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie internetowej Ubezpieczenia Włodarczyk.

Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

10. POLITYKA COOKIES

a) Czym są pliki cookies
Serwis gwarantuje wszystkim Użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Informujemy, że na swoich stronach www używamy technologii cookies, tzw. ciasteczek.

Korzystamy z plików cookies związanych z obsługą danej sesji. Są to tymczasowe pliki cookie, które przechowywane są na komputerze podczas przeglądania danego serwisu internetowego. Po zamknięciu przeglądarki pliki te są usuwane z komputera. Pliki związane z sesją pozwalają stronom serwisu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji. Korzystamy również z plików cookies do gromadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu.

W serwisie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.

b) Zarządzanie plikami cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika – komputerze, tablecie, telefonie. Mimo tego, Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie dokonać zmiany tych ustawień.

Między innymi może:
• zaakceptować obsługę plików cookies, co pozwali mu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez serwisy internetowe;
• blokowania lub usuwania cookies
• zarządzać plikami cookies dla wybranych przez Użytkownika serwisów;
• określić ustawienia dla różnych typów plików cookie;

Nie dokonując zmian Użytkownik zezwala na przechowywanie i zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwaniu dostępu do tych informacji.
Informacje o zmianie ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych znajdą Państwo na stronach:
•Internet Explorer
•Mozilla Firefox
•Chrome
•Opera
•Safari

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej witrynie.

Więcej informacji na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Zobowiązujemy się jednocześnie do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej.